Kelli Lara » Home

Home

7:15 - 8:00 PLC
8:00 - 9:00 Small Group Instruction
9:00 - 12:00 Coaching
12:00 - 12:30 Lunch
12:30 - 2:30 Coaching
2:30 - 3:00 Duty